Leren in vrijheid

Je hebt twijfels bij het reguliere onderwijssysteem en je hebt besloten je kind te laten leren in vrijheid…

Zelf hebben wij dit proces een aantal jaar geleden doorlopen en uit ervaring weten wij dat het niet altijd makkelijk kan zijn. Urenlang hebben wij internet afgespeurd naar alle mogelijkheden die wij hadden als alternatief voor het reguliere onderwijssysteem. Wij zijn geen juristen of experts, maar ouders die zelf research hebben gedaan en graag andere ouders willen helpen bij hun zoektocht naar een leven op hun voorwaarden.

Dus om de zoektocht naar een alternatief voor het reguliere onderwijs makkelijker te maken voor andere ouders, hebben wij deze flowchart gemaakt.

In Nederland zijn kinderen leerplichtig wanneer ze 5 jaar worden. In principe betekent in Nederland leerplicht ook schoolplicht, maar…

*Op grond van richtingsbezwaren kun je vrijstelling krijgen van de schoolplicht als er binnen redelijke afstand van de woning geen school is die aansluit bij de geloofs- of levensovertuiging. Een beroep op deze vrijstelling kan gedaan worden middels een tijdige kennisgeving aan de burgemeester en wethouders van de gemeente waar het kind staat ingeschreven. Dit alles staat omschreven in artikel 5B van de leerplicht. Op dit artikel kan beroep worden gedaan als het kind het afgelopen jaar niet in Nederland ingeschreven heeft gestaan bij een school of instelling van de richting waartegen bedenkingen worden geuit. In principe is thuisonderwijs na schoolgang daarom lastig. Wel is er de mogelijkheid om je een jaar uit te schrijven uit Nederland, doordat jullie bijvoorbeeld een jaar op reis gaan, of een jaar in het buitenland gaan wonen. Daarna voldoe je aan de eis dat het kind het afgelopen jaar niet in Nederland ingeschreven heeft gestaan bij een school of instelling. Ook is er de mogelijkheid om na verhuizing naar een andere gemeente, waar binnen redelijke afstand van jullie woning geen school is die aansluit bij jullie levensovertuiging, kennisgeving te doen van vrijstelling. (Je kunt geen richtingsbezwaren hebben tegen een richting waar je eerder mee “akkoord” bent gegaan.) Voor de volledigheid willen we hier nog aan toevoegen dat als je kind op dit moment bij een school staat ingeschreven, maar nog niet de leerplichtige leeftijd heeft bereikt, het alsnog mogelijk is om vrijstelling te krijgen van de leerplicht op grond van richtingsbezwaren. Het is daarbij belangrijk dat het kind zo snel mogelijk wordt uitgeschreven bij de school en de inschrijving ook ongedaan wordt gemaakt  (voor hij/zij 5 jaar wordt). Meer informatie over artikel 5B kun je hier vinden.

**Wil je geen thuisonderwijs geven of wordt dat door eerdere schoolgang lastig, dan heb je nog de mogelijkheid om een eigen school te starten. Meer informatie daarover kun je hier lezen.

***Als je geen thuisonderwijs wilt geven en ook geen eigen school wilt starten, maar toch je kinderen wilt laten leren in vrijheid kun je kiezen voor een democratische school. In het democratische onderwijs ontwikkelen kinderen zich in vrijheid en gelijkwaardigheid. Dat betekent dat leerlingen zelfgestuurd leren en mee kunnen beslissen over de invulling van de leeromgeving. Een lijst van alle democratische scholen wereldwijd vind je hier.

Zoals eerder gezegd, wij zijn geen juristen of experts, maar ouders die zelf op onderzoek zijn gegaan. Mis je bepaalde informatie hier, of heb je zelf nog goede aanvullingen dan laat het ons weten en dan vullen we het aan.

Vaak zijn er in veel gevallen nog allerlei alternatieve te bedenken voor het reguliere onderwijssysteem. Beroep doen op vrijstelling kan in sommige gevallen maatwerk zijn (helemaal wanneer je kind al in het onderwijssysteem zit) en in dat geval raden wij aan om een expert op dit gebied in te schakelen. Wij hopen jullie zo een startpunt te bieden in de zoektocht naar een passende vrije leeromgeving.

Meer informatie over thuisonderwijs kun je vinden op:

www.thuisonderwijs.net en www.thuisonderwijs.nl

En de volgende facebookgroepen:

Tojur, Tojurintro, Thuisonderwijs voor geïnteresseerden en UnschoolingNL.